Reklamačný poriadok

1.   Tento Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality Služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).

2.   Reklamácie sa vykonávajú výhradne v  kancelárii Reality IDEA, kde bola Služba poskytnutá a   len počas jej otváracích hodín:

Názov a sídlo prevádzky  :    Reality IDEA, Rastislavova 1, 921 01 Piešťany  

Reklamácie vybavuje (meno, funkcia a tel.číslo): Ing. Ľubomír Buchman, konateľ

osoba poverená vybavovaním reklamácií (ďalej len „Poverená osoba”).

3.   Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. Kancelária Reality IDEA môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka. 

4.   Kancelária  Reality IDEA je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej KancelárieReality IDEA. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o sprostredkovaní  realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

5.   K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí  Služby kanceláriou Reality IDEA (faktúru).

6.  Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u Poverenej osoby danej Kancelárie Reality IDEA uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

7.   V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 6. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

8.   Ak klient usúdi, že Služby poskytované príslušnou Kanceláriou Reality IDEA sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v príslušnej Kancelárii Reality IDEA.

9.  Poverená osoba spíše s klientom o reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

10. Reklamácia bude príslušnou Kanceláriou Reality IDEA vybavená do piatich (5) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Poverená osoba Kancelárie Reality IDEA s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie).

11. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 10. tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Kancelária Reality IDEA povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Kancelárii Reality IDEA.  

12. Reklamáciu môže Kancelária Reality IDEA uznať alebo zamietnuť.

13. Pokiaľ Kancelária Reality IDEA uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta a vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané Služby.

14. Pokiaľ Kancelária Reality IDEA zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia.

15. Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu začatia reklamačného konania, tzn. vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 11.  tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) dní od dátumu začatia reklamačného konania.

16. Každá Kancelária Reality IDEA je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

20. Kancelária Reality IDEA, ich makléri, zamestnanci a spoločnosť Kreditstav s.r.o., zaisťujú ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

21. Reklamačný poriadok bol prijatý a schválený spoločnosťou Kreditstav s.r.o., ako vlastníkom realitnej kancelárie Reality IDEA, 31.1.2011.